ધોરણ-૧૦: સામાજિક વિજ્ઞાન (14.પરિવહન,સંદેશાવ્યવહાર અને વ્યાપાર)

  પ્રકરણ-૧૪:પરિવહન,સંદેશાવ્યવહાર અને વ્યાપાર આ રમ્મ્ત કઈ રીતે રમવી ? 1.Start બટન પર ક્લિક કરો 2.આપેલ સાચાં જોડકા બનાવો 3.નીચે/ઉપર …

Read more